vissza

Közérdekű közlemény

Teátrum Kávéház pályázati kiírás bérlésre

Közérdekű közlemény
Teátrum Kávéház

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

A Teátrum Kávéház és Étterem bérbeadására, üzemeltetésére

 

I. Általános információk

 

A Kálmán Imre Kulturális Központ továbbiakban, mint Bérbeadó (8600, Siófok, Fő tér 2.) Siófok Város Önkormányzata (8600 Siófok, Fő tér 1.) intézményeként pályázatot ír ki az 1/1 önkormányzati tulajdont képező az intézmény által használt Siófok belterület 6304 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Teátrum Kávéház és Éttermét 3+3 éves határozott időtartamra 2017. szeptember 1. napjától, 2023. szeptember 1. napjáig tartó üzemeltetésre.

 

II. Részletes feltételek

 

1. Pályázni Siófok belterület 6304 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő Teátrum Kávéház és Étterem 3+3 éves határozott időtartamra szóló bérbevételére és üzemeltetésére lehet.

 

2. Bérlő kizárólag színvonalas, a századforduló hangulatát idéző és városunk híres szülöttének Kálmán Imre kultuszának megőrzésére törekedő kávéházként és étteremként működtetheti a bérleményt, a pályázati feltételeken túli tartalmi feltételeket a művelődési ház és bérlő közösen alakítja ki, a szerződést az intézmény vagy az önkormányzat megbízásából dolgozó ügyvéd szerkeszti.

 

3. Bérelt ingatlanrész 280 m2, mely belső vendéglátótér, konyha, mosdók, iroda, személyzeti terekből áll.

A Fő tér felől megközelíthető a bérlemény részét képező szezonálisan használható 20 m2 terasz. A bérlemény összes alapterülete 300 m2.

A bérleti szerződés határozott időre 3+3 éves időtartamra jön létre, 2017. szeptember 1-től 2023. szeptember 1-ig tart.

Bérlő a bérleti időszak kezdetén veheti birtokba a bérleményt.

Pályázó nem tehet ajánlatot a bérleti időszak fentiektől eltérő időtartamára.

 

4. Bérleti díj: minimum150.000 Ft/hó + áfa.

A bérleti díjat havi bontásban minden hónap 15. napjáig kell számla ellenében átutalással vagy készpénzben kiegyenlíteni a Bérbeadó bankszámlaszámára. Késedelem esetén a Bérlő a fizetési határidő lejárta napjától a kifizetés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő összegű kamatot is köteles fizetni a Bérbeadónak.

 

A bérleti díj nem foglalja magában a közüzemi díjakat (villamos energia, fűtés, víz-és csatornahasználat költségei) és a szemétszállítási díjat, melyeket a bérlő a bérleti díjon felül köteles rendezni.

 

5. Bérlő felelősséget vállal a bérleményében keletkező károkért.

 

6.A bérlemény (vendéglátótér, a kiszolgáló-és mellékhelyiségek, terasz) takarításáról és a használt létesítményrész jó karban tartásáról a bérlőnek kell gondoskodnia.

 

7. A bérlemény részben rendelkezik konyhai, illetve kávéházi bútorzattal. A Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérlemény működtetéséhez szükséges gépek, berendezések beszerzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról. A bérleményen bérbeadói engedély nélkül átalakítást nem végezhet, harmadik személynek (albérletbe, vagy ingyenes használatba) át nem adhatja. Egyéni vállalkozás vagy cég székhelyéül nem jelölheti meg. A Bérlő köteles a működtetéshez előírt összes hatósági és szakhatósági engedélyt beszerezni, a hatósági szabályokat és törvényi előírásokat maradéktalanul betartani és alkalmazottaival, vendégeivel betartatni.

 

8. Nyitvatartási idő: naponta 10.00 – 20.00 óráig, rendezvény ideje alatt hosszabb nyitva tartást is köteles biztosítani. Minden nyitvatartási időn túli üzemeltetés a Bérbeadó és a Bérlő közös megegyezésén és előzetes tájékoztatásán alapszik.

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy a Kálmán Imre Kulturális Központ az előcsarnokát catering-et igénylő zártkörű rendezvények megtartására harmadik személynek is bérbe adhatja.

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy a Kálmán Imre Kulturális Központ épületében üdítő és kávéautomaták is elhelyezésre kerültek.

 

Bérlő tudomásul veszi, hogy ha az előre meghatározott szempontoknak a Bérlemény működése nem felel meg, a bérleti szerződés jogkövetkezmények nélkül a Bérbeadó részéről felbontható.

Rendes felmondás esetén 3 hónap a felmondási idő.

 

Bérlő a szerződés megkötésekor a bérleti díj megfizetésének biztosítékaként 3 havi bérleti díjat a bérbeadónál köteles elhelyezni, illetőleg ezen összegre bankgaranciát nyújtani, mely összegből a bérbeadó a bérleti díj nemfizetése vagy késedelmes teljesítése esetén jogosult bérleti díj követelését érvényesíteni. Bérlő az érvényesítést követően köteles ezen biztosítékot a 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegre kiegészíteni. Bérbeadó a bérleti szerződés megszűnésekor Bérlővel ezen összegről elszámol.

 

III. A pályázat elbírálási feltételei

 

A pályázat elbírálása során a kiíró előnyt biztosít annak a pályázónak, aki:

 

1. Siófoki székhellyel vagy telephellyel rendelkezik,

2. színvonalas szakmai referenciákat mutat be látványtervvel,

3. kreatív, kávéházhoz és étteremhez illő szakmai elképzelésekkel bír,

4. nívós szakmai gyakorlattal rendelkező humánerőforrással rendelkezik, legalább 5 év vendéglátásban eltöltött szakmai gyakorlat

5. saját szervezésű (vagy az intézménnyel közös, általa jóváhagyott) kulturális eseményekkel

szándékozik emelni a Teátrum kávéház és Étterem színvonalát,

6. aki vállalja, hogy a művelődési ház meghatározott előadásain (pl.:bérletes előadások, telt házas koncertek, előadóestek stb.) az emeleti galérián korábban büféként működő egységet, valamint időjárástól függően az emeleti galéria terasz részét alkalomszerűen további bérleti díj nélkül üzemelteti.

 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot –az eljárás bármely szakaszában –indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

IV. A pályázat kötelező tartalmi elemei

 

A pályázatokat „Kávéház pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban kell leadni, más különösen a pályázó személyének beazonosítására alkalmas adat a borítékon nem szerepelhet.

 

A kizárólag írásban benyújtott pályázat érvényességének feltétele, hogy az tartalmazza az alábbiakat:

1. Pályázó nevét, adatait, tevékenységének részletes bemutatását; az üzletvezető iskolai végzettségét, szakmai gyakorlatának referenciáit

2. Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról

3. Pályázó cégkivonatának, vagy vállalkozói igazolványának a másolatát

4. 30 napnál nem régebbi igazolást vagy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó köztartozásmentes

adózói nyilvántartásban szerepel.

5. Vállalkozás esetén jelenlegi tevékenységének bemutatását

6.Vállalkozás esetén nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nem áll felszámolás, csődeljárás, vagy végelszámolás alatt

7. Működésre vonatkozó szakmai elképzeléseket, különös tekintettel a vendéglátóipari szolgáltatásokra

8. Tárgyévet megelőző 2 évre visszamenőleg a vállalkozás eredmény-kimutatásait

9. Szakmai referenciákat

10. Üzemeltetés humánerőforrás hátterét.

 

V. A pályázat lebonyolítása

 

A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be „Kávéház pályázat” felirattal ellátott zárt borítékban. Más különösen a pályázó személyének beazonosítására alkalmas adat a borítékon nem szerepelhet.

 

A pályázatok postára adási határideje: 2017. július 14. (péntek).

 

A pályázatok benyújtásának címe:

Kálmán Imre Kulturális Központ -Igazgatóság

8600 Siófok, Fő tér 2.

 

A pályázat bontása: 2017. július 17. hétfő 10.00 óra.

Helyszíne: Kálmán Imre Kulturális Központ igazgatói iroda.

 

A pályázat elbírálási határideje a Siófok Város Képviselő-testületének július havi rendes ülésének napja.

SZÉP kártya elfogadóhely