vissza

Pályázati felhívás

a Kálmán Imre Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére

Pályázati felhívás
Siófok

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdés és a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet a Kálmán Imre Művelődési Központ  igazgatói (vezető állású munkavállaló)
munkakörének betöltésére.

Betöltendő munkakör: határozott idejű igazgatói (vezető állású munkavállaló) munkakör

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az önállóan működő költségvetési szerv alapító okiratában foglalt tevékenység ellátása, az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

A költségvetési szerv az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:
- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (kötetlen munkarend)
A munkavégzés helye: Kálmán Imre Művelődési Központ 8600 Siófok, Fő tér 2.

Munkakör betöltésének feltételei:
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
• a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020.(X.30.) EMMI rendelet 3. §-ában és 1. mellékletében, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény a 78/A. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelés,
• államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képvés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• 3 év vezetői gyakorlat.

Javadalmazása, annak megállapítása:
Megállapítása a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján a felek közötti megegyezés szerint történik.

A munkajogviszony időtartama:
Határozott idejű, az elbírálástól számított öt év időtartamra (előreláthatólag 2021. július 19. napjától 2026. július 18. napjáig) tartó vezető állású munkajogviszony.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely azt is igazolja, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte,
• szakmai önéletrajz,
• részletes szakmai és vezetési program,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, a szakmai gyakorlat meglétét és a kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzését igazoló okiratok másolata,
• annak igazolása, hogy elvégezte az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést, vagy a képzés vezetői megbízás kezdetétől számított 2 éven belüli elvégzésére vonatkozó szándéknyilatkozat,
• a munkabérre és egyéb juttatásokra vonatkozó elképzelés,
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok,
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
• nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról,
• nyilatkozat a pályázattal összefüggésben, hogy minden befolyástól mentesen, önkéntesen és kifejezetten hozzájárul Siófok Város Önkormányzata a képviselő-testület és a Humán Bizottság ülésére benyújtandó el~terjesztésben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja valamint az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a személyes adatai kezeléséhez
(neve és születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, neme, lakcíme, telefonszáma, állampolgársága, szakképzettsége, munkáltatói) és a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismerhetőve tételéhez,
• amennyiben a pályázatnak zárt ülésen történő tárgyalását kéri, erre irányuló kérelem.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Siófok Város Önkormányzata 8600 Siófok, Fő tér 1. címére történő megküldésével lehet benyújtani. Kérjük a borítékon a munkakör megnevezését: Kálmán Imre Művelődési Központ - igazgató feltüntetni.
Személyesen Siófok Város Önkormányzata polgármesteri titkárságán 8600 Siófok, Fő tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról az intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottsági meghallgatást
követően dönt a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő 60 napon belül, illetve a legközelebbi
ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa. A vezetői munkaviszony létesítése 3 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban az elbírálást követően (előreláthatólag 2021. július 19. napjától) tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 09.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Isó Edina közművelődési szakember nyújt a 84/311-855-östelefonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
• Siófok város honlapja - www.siofok.hu - 2021. június 09.
• Kálmán Imre Művelődési Központ honlapja - www.kulturkozpont-siofok.hu - 2021. június 09.
• www.profession.hu

A pályázati kiírás: Pályázati kiírás_Kálmán Imre Művelődési Központ intézményvezető_20210609-3.pdf

SZÉP kártya elfogadóhely