GDPR

A rendezvényt látogató egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kálmán Imre Művelődési Központ rendezvényei alkalmával az intézmény által megbízott személy (fotós) készített azon kép- és videofelvételeket, amelyeken felismerhető, beazonosítható, a Kálmán Imre Kulturális Központ, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájárulás alapján kezelje, s amelyeket kizárólag az intézmény saját médiafelületein (honlap, facebook, instagram) nyilvánosságra hozza.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 

A tájékoztató célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Kálmán Imre Művelődési központ (továbbiakban: Adatkezelő), valamint a www.kulturkozpont-siofok.hu internetes oldal által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint részletes tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő adatvédelmi és -kezelési politikájáról, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a nemzeti jogszabályok, így különösen az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.") valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletében (GDPR) foglalt rendelkezéseket.

Jelen Tájékoztatóban foglaltak irányadók valamennyi, az Adatkezelő által folytatott közszolgálati és hivatali tevékenységre.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa. Az egyes változások a weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítását követően valamennyi Érintettet a honlap felületén a megfelelő módon tájékoztatja.

Az Adatkezelők adatai, személye és szolgáltatása
Név: kálmán imre Művelődési központ
Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 2.
Honlap: www.kulturkozpont-siofok.hu
Kapcsolati adatok és ügyfélfogadási időpontok:
Tel.: (84) 311 855 (központi szám)
Levelezési cím: 8601 Siófok, Pf. 83
E-mail: info@kulturkozpont-siofok.hu

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége: szilagyi@legal-again.hu

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása, melyet az Adatkezelővel szolgáltatás igénybevétele céljából való kapcsolatfelvétellel vagy egyéb, az Adatkezelőnél történő önkéntes regisztráció során vagy hírlevélre feliratkozás útján a jelen Tájékoztató elfogadásában megnyilvánuló önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatával ad meg az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 6. cikkének megfelelően.

Az adatkezelés jogalapjául szolgáló jogszabályok:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR-Rendelet),
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja: szolgáltatások személyre szabott és az EU GDPR-rendelet, valamint az Infotv. szabályainak és a kapcsolódó ágazati jogszabályoknak megfelelő, hatékony ellátása és azon képesség biztosítása, hogy Adatkezelő képes legyen kialakítani, fenntartani és szabályozni ügyfélkapcsolatait.

Az alább, a VI. pontban feltüntetett adatokat Adatkezelő az alábbi célokra használja:

Adatkezelő szervezeti egysége

Adatkezelés célja

Gazdasági ügyintéző

Személy azonosítása

Végzettség igazolása

Munkáltatói és juttatási cselekmények

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Hírlevél küldése

Igazgató

Megrendelések, programok lebonyolítása (szolgáltatás feltételeinek biztosítása), munkáltatói cselekmények

Megrendelések, programok lebonyolítása (szolgáltatás feltételeinek biztosítása)

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja és nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Fogalom-meghatározások

„Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 „Érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezeléseket illetően Érintett elsősorban az Adatkezelő ügyfele, továbbá az a személy, akinek adatait az Adatkezelő a közszolgáltatáshoz kapcsolódóan kezeli.
„Érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok köre

Ügyfél az Adatkezelő számára az alábbi adatokat adja meg az egyes önkormányzati feladatok ellátásához:

Ügyfél természetes személyazonosító adatai. Ezen adatok kezelésének célja az Ügyfél egyértelmű azonosítása és a kapcsolattartás. Az Adatkezelő kezeli az Ügyfél és egyéb szerződő felek, továbbá a szolgáltatással érintett egyéb személyek következő adatait: Érintett neve, címe, anyja neve, születési helye és ideje, valamint e-mail címe. Amennyiben az Ügyfél adatai megváltoznak, és az Ügyfél ezt nem jelenti be, az Adatkezelő az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból kéri az Érintett adatainak szolgáltatását. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása vagy jogszabály rendelkezése.
Szolgáltatás biztosításához szükséges adatok. Az Adatkezelő kezeli az Ügyfél, továbbá a szolgáltatással érintett egyéb személyek következő adatait: Érintett neve, címe, anyja neve, születési helye és ideje, telefonszáma, valamint e-mail címe.
Ügyfél kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámai. Amennyiben az Érintett megadja, az Adatkezelő kezeli az azonosításhoz szükséges adatain túl az Ügyfélnek a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámait. Az Érintett a telefonszámot nem köteles megadni. Az adatkezelő jogosult arra, hogy szükség esetén az Érintettel való kapcsolatfelvételhez szükséges telefonszámot jogszerűen nyilvánosságra hozott adatállományból átvegye.
Okmányok másolata és adatai. Az Adatkezelő az egyes, adatokat igazoló okmányokról az adathelyesség megállapítása érdekében szükség esetén másolatot készíthet, az Érintett hozzájárulása alapján.
Érintett által esetlegesen fizetendő és fizetett díjakra, költségekre vonatkozó adatok, kintlévőségek adatai. Az Adatkezelő kezeli mindazon adatokat, amelyek az Érintett fizetési kötelezettségével kapcsolatosak, és amelyekből az Érintett fizetési kötelezettségének teljesítése, vagy ennek elmaradása megállapítható.
Az Adatkezelővel, annak egységeivel történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok. Ebbe a körbe tartozik mindazon adat, amely az Adatkezelőnél az Ügyfél és az Adatkezelő közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az Érintett által indított eljáráshoz kapcsolódnak.
Szerződéses jogviszonyokhoz kapcsolódó adatok. Amennyiben az Érintett az Adatkezelőtől fizetős szolgáltatást vesz magánszemélyként igénybe vagy szolgáltatást nyújt neki, szerződéses jogviszony jön létre. Ebben az esetben az adatok kezelése a szerződés alapján történik.

Adatkezelő munkatársai az ügyfélkérelmek teljesítéséhez kapcsolódó célokból az igényelt adatok valódiságának ellenőrzése és igazolása céljából az ügyfelektől hiteles és érvényes, az adatok igazolásának célját teljesítő okmányt kérnek bemutatni, szükség esetén az okmányról másolatot készíteni!

Adatkezelő egyes szervezeti egységei a fenti kategóriák alatt, a munkáltatói célú adatkezelésen túl a természetes személy Ügyfelek következő személyes adatait kezeli:

- Név
- Születési név
- Anyja neve
- Születési helye
- Születési ideje
- Lakcím
- Értesítési cím
- Telefonszám
- e-mail cím
- koronavírus elleni védettségre vonatkozó adatok

 

Jogos érdeken alapuló adatkezelés: Az Adatkezelő a természetes személyek vonatkozásában a koronavírus elleni védettségre vonatkozó adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, a kezelt személyes adatok köréről és idejéről, az adatok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásáról, jogérvényesítési lehetőségeiről az Adatkezelő külön okiratba foglalt adatkezelési tájékoztató útján nyújt tájékoztatást.

 

Közvetlen üzletszerzési és kutatási célú adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az Érintettek önkéntes és tevőleges hozzájárulása alapján és azt követően felhasználhatja az alábbi célokra:

A közvetlen megkeresés módszerével reklám küldése levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon (ideértve a telefaxot és az SMS-t is);
Megkeresés piackutatás, közvélemény-kutatás céljából;
Megkeresés ügyfélelégedettség-mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.

 

Az adatok jelen pont szerinti felhasználásának feltétele, hogy ehhez az Érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt az Adatkezelő nem támasztja szolgáltatás nyújtásának feltételéül. Az Érintett a jelen pont szerinti adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül, díjmentesen és egyszerű módon visszavonhatja. Az Adatkezelő minden megkeresés során tájékoztatást ad arról, hogy az Érintett a hozzájárulását visszavonhatja és arról, hogy ezt pontosan hogyan teheti meg.

 

Adattovábbítás

 

Adatok továbbítására minden esetben csak az Érintett hozzájárulása, vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerülhet sor.
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásai üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre, kivéve, ha ezt valamely, az adózásra, a közszolgálatra vonatkozó vagy egyéb jogszabály kifejezetten tiltja. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Ügyfelek regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az Érintettet nem hozhatja.
Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából Adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Adatkezelő az adatokat az Ügyfelek és rendeléseik nyilvántartása és a szerződések teljesítése céljából továbbíthatja a IX. pontban megjelölt adatfeldolgozók részére.

 

Adatfeldolgozás

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban az ügyfélkapcsolattal, a szolgáltatások nyújtásával összefüggő adminisztráció ellátása, valamint az informatikai rendszer fenntartása érdekében kerülhet sor. Az adatfeldolgozó igénybevétele során a vonatkozó jogszabályok, elsősorban az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR-rendelet rendelkezései az irányadók.
Adatfeldolgozó igénybevételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor.
Az Adatkezelő kérésre az Érintetteket tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről, így különösen az elvégzett műveletekről, valamint az adatfeldolgozónak adott utasításokról.
Adatkezelő tevékenysége során a következő Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozás célja

Feki WEB Stúdió

levelezőrendser- és honlapkezelés

Interticket Kft.

jegyértékesítés

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal

munkaügyi, jogi, gazdasági ügyintézés, számlázás

 

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak és a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat kizárólag az adatfeldolgozók belső munkatársai ismerhetik meg.
A személyes adatok továbbításának jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR-rendelet 6. cikk. (1) bekezdésének megfelelően.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatkezelő szolgáltatásnyújtásának elmaradása.

 

Adatok törlése és archiválása

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

kezelése jogellenes;
az Érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);
az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Az Érintett kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb célhiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az Adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.
A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

 

 

Ügyfél jogai és jogérvényesítés

Ügyfél (Érintett) tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő II. pontban rögzített elérhetőségein.

Ügyféljogok:

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a GDPR 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát.

Hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az Érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a GDPR-rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 Érintett visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:

az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás vissza-vonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfélt a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfélt. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfélt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfélt. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Ügyfél azt másként kéri.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfélt kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Ügyfél másként kéri.

Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több Adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az adatfel-dolgozó Érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az Ügyfél adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő II. pontban rögzített elérhetőségein.

Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az Érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a hatályos hazai és uniós jogszabályok rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:

a) az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat; illetőleg

b) a szolgáltatás-igények, közszolgálati feladatok ellátására irányuló megkeresések teljesítésének érdekében bizonyos személyes adatok (név, telefonszám, szállítási cím) átadásra kerülnek a jelen Tájékoztatóban megjelölt Adatfeldolgozók számára. Az Adatfeldolgozók a jogszabályok és a jelen adatvédelmi tájékoztató tiszteletben tartása mellett a fent említett személyes adatokat kizárólag a cél érdekében használják, a cél teljesülését követően kötelesek azonnal törölni, harmadik félnek tovább nem adják.

Adatkezelő bizonyos esetekben hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett felhasználó elérhető adatait.

Adatkezelő rendszere az Ügyfelek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfeslvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkelő felhívja az Érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az Érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintetett tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az Érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Érintettel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Jogérvényesítési lehetőségek

Bírósághoz fordulás joga:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, eljárása illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vissza a lap tetejére